About

Singer-songwriter Mattias Lies writes music based on his own story and the transformative journey he has made. With an open heart and a lot of sisu* he has released six albums and toured in both Sweden and the USA where he shared his experiences through his music. The current project to interpret the poems of Edith Södergran is in the air (read more about it below).

The self-titled debut album (ISMA:2006) saw the light of day 15 years ago when Mattias lived in Växjö. Previously he had lived in Malmö after some turbulent years at home in Dalarna. The album was well received by, among others, TV4’s Nyhetsmorgon and was played on 12 of Swedish Radio’s P4 stations. Mattias was encouraged by the response but on an existential level he still felt the need to travel further on his journey. 

“While studying music at the Swedish-Finnish Folk High School in Haparanda -97, I became aware that I was carrying an inner existential hole. I broke down and was able to reflect on my past, the beginning of a painful journey. The price I had to pay to go my own way was high. I lost contact with my parents and siblings, but I had no other choice if I were to heal as a human being.” 

For Mattias Lies, songwriting has served as a compass needle, a therapeutic tool that has helped make his world a little more understandable. Everyone has a story and in Mattias’ case it has taken place in three of Scandinavia’s countries. His Norwegian grandmother Majken, who was part of the resistance movement during the second World War, fled the Nazis to Sweden where she met Mattias’ grandfather. Majken died of tuberculosis when Mattias’ father Åke was only a few months old. 

During the same decade, Mattias’ grandfather Heikki fought against Russia in the Finnish Winter War. Both Heikki and his wife Olga had witnessed in their youth how the Finnish Civil War had torn the country in two. His grandfather Heikki met a classic war veteran fate with alcohol and gambling addictions as a result of drowning in the spiritual wounds from the war. Fortunately, he woke up and found a new outlook on life in Christianity, albeit a somewhat narrow-minded one. The same goes for grandmother Olga who had the horrible experience of seeing three of her brothers come home the same day in coffins. The wounds that the war left were something they never talked about, instead they “put the lid on” and tried to return to everyday life, an attempt that almost succeeded but the sleeping dogs never stayed at rest. 

In the song “Älven” from the album “Arvet” (Valley Music:2018), Mattias sings “We survive everything but not in the way we think”. 

The song is a direct reference to his life story and it is one of the songs that have sprung from his reality based well of experience. Those who have listened to Mattias’ music understand that his childhood environment was not a bed of roses. On the other hand one should not judge him as a bird of sorrow - on the contrary, he is living proof of how to transform pain into mature optimism. Even if the music is rooted in melancholy, it exudes both joy and hope. Mattias shares his transformative journey with the following words: 

There can be a thin line between a blessing and a curse. I despised my dark history until the day I finished mourning. On the therapy couch, in the songwriting workshop and in the woods, I have tied loose threads together. Today I own my story, it has made me who I am and I feel proud of that. Like my ancestors, I have a lot of sisu and have never given up. I have been reconciled with the past and I want to share that journey with you.” 

*Sisu: A person with sisu is characterized by being purposeful, persistent, resilient and possessing a high degree of grit and bravery.

 

Mattias Lies Breathes New Life into Edith Södergran's Poetry with Captivating Music.

Mattias have been writing music to some beautiful poems of Edith Södergran (1892-1923). She was a Swedish-speaking Finnish poet who, a modernist inspired by French Symbolism, German Expressionism and Russian Futurism. Edith Södergran died 100 years ago and yet she is today more relevant than ever. Singer-songwriter Mattias Lies, another Finnish-Swede,  pays tribute to the feminist icon through his new album “Rösten från det Karelska Näset” ("The Voice from the Karelian Isthmus"). Edith Södergran, known for her revolutionary and visionary poetry, is a feminist literary icon in Scandinavia. Her charismatic poetry has resonated with readers for generations. Now, with Mattias Lies' interpretation, her words come to life in a whole new way.

These are blue-white-and-yellow* songs, musically appropriate to the early 20th century. Mattias explains:  

"What she expresses in her lyrics, I have tried to express in music. Edith Södergran and I share an outward longing for life, an inward brooding and a pantheistically tinged melancholy.”

Edith's early passing is a reminder that we need to cherish that which we care about. In the aftermath of the pandemic, with ongoing wars, and for those who live in the shadows of society, counterbalance is needed - such as Edith's poetry; such as Mattias' music.

The first single from the album is the poem "Hösten's Bleka Sjö". The single was released on Quality recordings on December 8th. The fullength album is slated for release on April 23rd. 

*blue-white-and-yellow is a synonym to the flag of the Swedish-Finnish people. 

 

SWEDISH TRANSLATION

Singer-songwritern Mattias Lies skriver musik utifrån sin egen historia och den transformativa resa han gjort. Med ett öppet hjärta och mycket sisu* har han släppt ifrån sig sex album, turnerat i såväl Sverige som USA där han delat med sig utav sina upplevelser. Det nya projektet att tolka Edith Södergrans dikter är i full gång nu (läs mer om detta längre ner).

Den självbetitlade debutplattan (ISMA2006) såg dagens ljus för 15år sedan då Mattias bodde i Växjö. Dessförinnan var han bosatt i Malmö, dit han tagit sin tillflykt efter några turbulenta år hemma i Dalarna. Albumet uppmärksammades bl.a. av TV4:s Nyhetsmorgon och fick rotation på 12 av Sveriges Radios P4-stationer.  

Mattias kände sig upprymd av den goda responsen men upplevde samtidigt att han behövde fortsätta sin resa på det existentiella planet. 

”Under tiden då jag studerade musik på Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda -97 blev jag medveten om att jag bar på ett inre existentiellt hål. Jag gick sönder och fick lov att botanisera i det förflutna. Att göra upp med det förflutna blev en smärtsam resa. – Priset jag fick betala för att gå min egen väg var högt, jag förlorade kontakten med mina föräldrar och syskon, men jag hade inte något val om jag skulle kunna läka som människa.” 

För Mattias Lies har låtskrivandet fungerat som en kompassnål, ett terapeutiskt redskap som hjälpt till att göra världen något mer förståelig. Alla människor bär på en historia och i Mattias fall har den ägt rum i tre av Skandinaviens länder. Hans norska farmor Majken, som var med i motståndsrörelsen under det andra VK, flydde undan Nazisterna till Sverige och Falun där hon träffade Mattias farfar. Majken avled dock i lungsot när Mattias far endast var några månader gammal.  

Under samma årtionde slogs Mattias morfar Heikki mot Ryssland i det finska vinterkriget. Både Heikki och hans fru Olga hade i sin ungdom bevittnat hur det finska inbördeskriget slitit landet i två stycken. Morfadern Heikki gick ett klassiskt krigsveterans-öde till mötes med alkohol och spelmissbruk som följd för att dränka de själsliga sår som kriget gett honom. Lyckligtvis vaknade han upp och fann en ny livsåskådning i Kristendomen, om än en något trångsynt sådan. Det samma gäller mormodern Olga som fick genomleva den ödesdigra dag då tre av hennes bröder kom hem i kistor. De sår som kriget skapade var ingenting man talade om utan istället lade man ”locket på” och försökte återgå till vardagen, ett försök så gott som något men som aldrig skänkt ro åt de hundar som blev begravda.  

I låten ”Älven” från albumet ”Arvet” (ValleyMusic2018) sjunger Mattias ”Vi överlever allting fast inte som vi tror”. Låten i sig är en direkt referens till den historia han bär på och den utgör en av alla låtar som sprungit fram ur hans verklighetsförankrade sagobrunn. De som lyssnat in sig på Mattias Lies musik förstår tillika att hans egen uppväxt inte var någon dans på rosor. För den sakens skull ska man inte döma ut honom som en sorgens fågel- tvärtom så är han ett levande bevis på hur man kan vända det som varit smärtsamt till sin fördel. Även om det vemodiga finns där så andas musiken såväl optimism som framtidstro. Mattias delger sin transformativa resa med följande ord:  

”Det kan vara en tunn skiljelinje mellan en välsignelse och en förbannelse. Jag föraktade min mörka historia tills den dag då jag sörjt färdigt. På terapibänken, i låtskrivarverkstaden samt i skogen har jag knutit samman löshängande trådar. Idag äger jag min historia, den har gjort mig till den jag är och det känner jag mig stolt över. Liksom mina förfäder har jag mycket sisu och har aldrig gett upp. Jag har försonats med det förflutna och den resan vill jag dela med mig utav.”  

*Sisu: En person med sisu karaktäriseras bl.a. av att vara målinriktad, uthållig, motståndskraftig samt besitter en hög grad av både mod och inre beslutsamhet. 

Falusonen Mattias Lies blåser nytt liv i Edith Södergrans poesi med fängslande musik

Den finlandssvenske poeten Edith Södergran har varit död i 100 år och trots detta är hon mer aktuell än någonsin. Sverigefinska Singer-songwritern Mattias Lies hyllar nu den feministiska ikonen genom sitt nya album “Rösten från det Karelska näset”. Ediths karismatiska poesi har fängslat läsare i generationer och genom Mattias tolkningar får de bevingade orden en ny kostym. Det rör sig om blåvitgula visor av det folkliga slaget som mycket väl hade kunnat spelats under Ediths dagar menar Mattias som delger: 

“Det hon uttrycker i sina texter fångar jag upp och ger musik åt. Vi har båda en utåtriktad livslängtan, ett inåtriktat grubbel och vi delar ett panteistiskt färgat vemod.” 

Ediths unga bortgång är också en påminnelse om att vi behöver värna om det vi håller kärt. I efterdyningarna av pandemin, i de pågående krigens samt i samhällets skuggor behövs motvikter - Ediths poesi är just en sådan precis som Mattias musik.

Den 8:e december släpptes den tonsatta dikten “Höstens bleka sjö” och den 23/3 likaså “Höst & Landet som icke är”, båda på Quality recordings. Fullängdsalbumet har release den 23:e april 2024.